מגורים

צור באהר

מזרח ירושלים

היתר 

סטטוס: קבלת היתר בניה